Farsi

Browse voiceover artists who speak Farsi

Leila Farzad
30s-40s, Neutral, RP, French, Italian, Arabic